Przejdź do treści
UWAGA: W związku z planowanymi pracami serwisowymi informujemy, iż w dniach 24-25 lipca 2024 r. mogą wystąpić problemy z dostępem do portalu. Za utrudnienia przepraszamy.

Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko z siedzibą w Nisku, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku, z którym może się Pani/Pan kontaktować w zakresie przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@nisko.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.
 2. Logując się do Portalu GSKO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

- Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na potrzeby obsługi działań, na które Pani/Pan wyrazili zgodę na Portalu (przy każdej zgodzie opisany jest cel przetwarzania w momencie jej wyrażania. Zgodę można cofnąć                         w każdym czasie).

 - Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - na potrzeby realizacji umowy i obsługi procesów z nią związanych, jeżeli zostaje zawarta umowa.

- Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze danych osobowych.

- Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – na potrzeby realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

 

 1.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. Urząd Skarbowy, sądy lub organy ścigania.
 2. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych min.: firma e-Instytucja.pl Sp. Zo.o w Warszawie.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania konta na Portalu GSKO, a po tym czasie przechowywane przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 1. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 1. e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

-   przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 1. f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,  w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa    i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takim przypadku Pani/Pana dane zostaną usunięte, jeśli nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący  dalsze przetwarzanie danych np. okres określony wymogami zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r                            o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe,             w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ułatwienia dostępu: